Beata Mitmańska

mgr BEATA MITMAŃSKA

pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, surdopedagog, Trener Umiejętności Społecznych, Trener Grafomotoryki

WYKSZTAŁCENIE
2009r.- 2012r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2012r.- 2014r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika Specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie.
2013r. – 2014r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Surdopedagogika, studia podyplomowe.
2014r. –2015r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
Nauczyciel, terapeuta w Szkole Podstawowej Uniterra.
● Kurs języka migowego – poziom I, II, III
● Kurs Metody Marii Montessori
● Szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
● Szkolenie z zakresu Oceniania Kształtującego
● Trójstopniowy kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
● Kurs z zakresu wykorzystania Bum Bum Rurek w procesach edukacyjnych
● Kurs Sensoplastyka© - stopień trenerski
● Kurs "Metoda Integracji Sensorycznej - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu"
● Kurs " Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej"
● Kurs „Terapia neurobiologiczna” Ośrodek Glottoterapii i Glottodydaktyki Fazeon
● Szkolenie certyfikacyjne „Trener umiejętności społecznych” Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości
● Szkolenie "Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 1"
Pyramid Educational Consultants
● Kurs "Trener Grafomotoryki", ProCentrum
● Kurs "Metoda Dobrego Startu", Educo Centrum Szkoleń

Justyna Dornowska

mgr JUSTYNA DORNOWSKA

pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

WYKSZTAŁCENIE
2004r.- 2009r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie.
2009r.- 2010r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, studia podyplomowe.
2015r. – 2016r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 102.
● Kurs „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”
● Kurs Metody Dobrego Startu.
● Kurs pedagogiki Marii Montessori.
● Kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
● Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Agnieszka Lesicka

mgr AGNIESZKA LESICKA

logopeda, pedagog specjalny

WYKSZTAŁCENIE
2010r.- 2013r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2013r.- 2015r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie.
2014r.- 2016r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logopedia, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
Nauczyciel i logopeda w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.
● Terapia Neurobiologiczna dla początkujących
● Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
● Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
● Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
● Metody badania zagrożenia dysleksją
● Diagnoza i terapia wad wymowy
● Jak pracować nad artykulacją
● Program Rozwoju Komunikacji MAKATON® – szkolenie podstawowe
● Wychowanie muzyczne z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
● Ćwiczenia funkcji słuchowych - rozwojowe programowanie terapii - warsztat praktyczny
● Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

Aleksandra Różańska

mgr ALEKSANDRA RÓŻAŃSKA

pedagog specjalny, dyplomowany terapeuta w zakresie integracji sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
1998r.- 2003r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2006r.- 2008r. Wyższa Szkoła Społeczno -Ekonomiczna w Warszawie, Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, studia podyplomowe.
2006r. – 2008r. Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Warszawie, Certyfikat terapeuty uprawniający do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej.
KWALIFIKACJE
Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 103.
● kurs "Diagnoza i praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo na terenie szkoły"
● szkolenie "Jak efektywnie i satysfakcjonująco żyć i pracować z osobami głębiej upośledzonymi umysłowo"
● szkolenie "Seksualność osób z głębszymi stopniami upośledzenia umysłowego"
● szkolenie "Funkcjonowanie centralnego układu nerwowego w ujęciu rozwojowym"
● szkolenie "Nowe trendy w pedagogice specjalnej i psychologii klinicznej"
● szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
● szkolenie "Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna ucznia"
● udział w konferencji szkoleniowej dla terapeutów SI w WSSE w Warszawie
● udział w szkoleniu „Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o zasady Analizy Behawioralnej Stosowanej”
● udział w szkoleniu „Jak wspomagać rozwój dziecka od 0 do 2 roku życia – praktyczne wskazówki”
● udział w szkoleniach z zakresu obsługi programów Piktogram Manager i Boardmaker
● udział w konferencji szkoleniowej dla zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Motywacyjno-Szkoleniowym „MAC” w Rakownii
● szkolenie „Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem Profilu Psychoedukacyjnego w oparciu o program EDU - 4 XXL Multimedia”
● kurs „Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz.1”


Copyright by Kreatywny Ośrodek Terapii 2016-2018.