Beata Mitmańska - Sarbinowska

BEATA MITMAŃSKA - SARBINOWSKA

pedagog specjalny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, surdopedagog, Trener Umiejętności Społecznych, Terapeuta Ręki, Trener Grafomotoryki

WYKSZTAŁCENIE
2009r. - 2012r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
2012r. - 2014r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierunek Pedagogika Specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie.
2013r. – 2014r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Surdopedagogika, studia podyplomowe.
2014r. – 2015r. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Kurs języka migowego – poziom I, II, III
● Kurs Metody Marii Montessori
● Szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
● Szkolenie z zakresu Oceniania Kształtującego
● Trójstopniowy kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
● Kurs z zakresu wykorzystania Bum Bum Rurek w procesach edukacyjnych
● Kurs Sensoplastyka© - stopień trenerski
● Kurs "Metoda Integracji Sensorycznej - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu"
● Kurs " Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej"
● Kurs „Terapia neurobiologiczna”
● Szkolenie certyfikacyjne „Trener umiejętności społecznych”
● Szkolenie "Picture Exchange Communication System (PECS) - Poziom 1"
Pyramid Educational Consultants
● Kurs "Trener Grafomotoryki"
● Kurs "Metoda Dobrego Startu"
● Kurs "Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży"
Kaja WOjtucka

KAJA WOJTUCKA

pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
2011r. - 2014r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika, edukacja elementarna z przywództwem, studia licencjackie.
2014r. - 2016r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia magisterskie.
2017r. Centrum Integracji Sensorycznej i Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej.
KWALIFIKACJE
● Kurs pierwszej pomocy „Sytuacje zagrażające życiu dziecka” Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”
● Kurs z Metody Marii Montessori część I i II
Justyna Kaszuba

JUSTYNA KASZUBA

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapeuta Ręki, Terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
2006r. - 2009r. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej pedagogika, nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studia licencjackie.
2016r. - 2018r. Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna KDE w Poznaniu logopedia, studia magisterskie.
KWALIFIKACJE
● Kurs migowy - poziom II
● Kurs sensoplastyka - trener
● Kurs Integracji Sensorycznej - diagnoza i terapia
● Kurs terapia ręki
● Szkolenie z zakresu logopedii KOLD
● Kurs Metody Dobrego Startu
● Kurs metody Marii Montessori
Karolina Mielęcka

KAROLINA MIELĘCKA - LIS

logopeda, neurologopeda

WYKSZTAŁCENIE
2015r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia licencjackie.
2018r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logopedia, studia podyplomowe.
2019r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, neurologopedia, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Szkolenie „Metoda Krakowska- terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju”
● Szkolenie „Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii zgodnie z podejściem Esther de Ru”
● Szkolenie "Terapia sygmatyzmu bocznego"
● Szkolenie "Od wywiadu do terapii"
● Szkolenie "Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem"
● Warsztaty szkoleniowe "Element terapii w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
● Warsztat "Coaching maps - wolność i dylematy wyboru"
● Warsztat "Animacja społeczna w dzielnicach defaworyzowanych"
● Szkolenie "Elementy integracji sensorycznej w logopedii"
● Szkolenie "Masaż logopedyczny"
● Warsztaty "Efektywna współpraca z rodzicami"
● Warsztaty "Tworzenie notatek przyjaznych uczeniu się"
● Szkolenie "Terapia sygmatyzmu międzyzębowego"
● Seminarium Naukowe "Dziecięcy mutyzm wybiórczy"
● Warsztaty "Dziecko w świecie języka i komunikacji"
Piotr Jabłoński

PIOTR JABŁOŃSKI

pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logopedia,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, neurologopedia,
KWALIFIKACJE
● Kurs "Karmienie dziecka z MPD"
● Warsztaty neurologopedyczne "Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych"
● Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny
● Stymulacja Bazalna. Koncepcja prof. A. Frohlicha do pracy z osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym
● Szkolenie "Jak wykorzystywać diagnozę i terapię neuropsychologiczną w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością?"
● Szkolenie "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej"
● Metoda komunikacji alternatywnej Makaton
● Cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii osób z autyzmem
● Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
● Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
● Picture Exchange Communication System - Poziom 1, Pyramid Educational Consultants
● Szkolenie "Wykorzystanie analizy behawioralnej stosowanej w pracy z dzieckiem z autyzmem"
● Ruch rozwijający W. Sherborne - stopień pierwszy
Emilia Wawrzyniak

EMILIA WAWRZYNIAK

psycholog dziecięcy, Trener Umiejętności Społecznych

WYKSZTAŁCENIE
2011r. - 2016r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychologia kliniczna, studia magisterskie.
2016r. - 2017r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, studia podyplomowe.
KWALIFIKACJE
● Trójstopniowy kurs "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem"
● Dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne "Trener umiejętności społecznych"
● Warsztat "Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem"
● Warsztat umiejętności wychowawczych pt.: "Akademia Wiedzy o Dziecku" na podstawie programu "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców"
● Kurs "Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole"
● Kurs "Samokontrola czy samoregulacja emocji u dziecka"
● Kurs "Artterapia w pracy nauczyciela i pedagoga"
● Kurs "Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga"
● Kurs "Jak skutecznie zarządzać emocjami"
● Warsztat "Trening Balinta"
● Webinar "Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe"
● Szkolenie "Techniki pracy z dziećmi: kiedy dziecko się złości, kiedy dziecka jest nieśmiałe, kiedy dziecko nie chce się uczyć"
● Szkolenie "Wspieranie dzieci z trudnościami w uczeniu się – perspektywa systemowa"
● Szkolenie "Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych"
● Szkolenie "Seksualne wykorzystywanie dzieci - definicja, symptomy, jak rozmawiać z dzieckiem/rodzicem dziecka, które mogło być wykorzystane seksualnie"
● Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
● Szkolenie: TU-Tu-Się! Odwróć się!
● Diagnozowanie KOZE (Karty oceny zachowania i emocji)
● GPS - Growth through Play System (Partner w zabawie) - I stopień
Jagoda Mnich

JAGODA MNICH

psycholog, Trener Umiejętności Społecznych

WYKSZTAŁCENIE
2009r. - 2014r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychologia, studia magisterskie.
2015r. - 2016r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowanie pedagogiczne, studia podyplomowe.
2016r. - 2017r. Uniwersytet SWPS, psychodietetyka, studia podyplomowe
2019r. - 2020 Wyższa Szkoła Uni-Terra, pedagogika specjalna - edukacja, terapia i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
KWALIFIKACJE
● Trening Umiejętności Społecznych
● Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością
● Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
● Diagnoza Funkcjonalna dziecka z orzeczeniem
● Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)- wykorzystanie testu do diagnozy dzieci
● Kurs Podstawowy Terapii Systemowej
● RTZ- Racjonalna Terapia Zachowania
● Studium Terapii Dzieci i Młodzieży
● Studium Terapii Grupowej i Treningu Grupowego
● Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi
● Dialog motywujący jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą uzależnioną behawioralnie
● Psychoterapia poznawczo- behawioralna w pracy z perfekcjonizmem
● Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży
● Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju
● Autyzm: teoria, metody pracy, praktyka
● „Jeśli chodzi o mnie..”- szkolenie dot. Zespołu Aspergera
Paulina Kaczor

PAULINA KACZOR

psycholog

WYKSZTAŁCENIE
2014r. - 2016r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, studia magisterskie.
2016r. - 2020r. Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Poznaniu, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, studia magisterskie.
KWALIFIKACJE
● Kurs Terapii Systemowej (I stopień), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
● Kurs Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne (I stopień)
● Szkolenie “Metody i techniki wyciszania grupy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
● Szkolenie “Poznawanie świata poprzez zmysły – specjalistyczne szkolenie z Integracji Sensorycznej oraz terapii ręki z wykorzystaniem dedykowanych pomocy terapeutycznych”
● Szkolenie “Adaptacja i lęk separacyjny u dziecka - praktyczne wskazówki”
● Kurs “Trening Umiejętności Społecznych”
● Szkolenie “Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dziećmi z mającymi zaburzenia komunikacyjne”
● Szkolenie “Wczesne objawy spektrum autyzmu”
● Kurs “Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”
● Webinar “Trudne emocje – smutek, lęk, złość, poczucie winy”
● Webinar “Jak pomóc dziecku w koncentracji i zaangażowaniu?”

Copyright by Kreatywny Ośrodek Terapii 2016-2021.